اولین جشنواره تقدیر از شخصیت های اثرگذار عرصه دموکراسی و توسعه افغانستان

اعلامیه خبری

نهاد دموکراسی و توسعه افغانستان اقدام به راه اندازی جشنواره تقدیر از شخصیتهای تأثیرگذار عرصه دموکراسی و توسعه افغانستان نمود، که طی این جشنواره به ده تن تأثیرگذار ترین چهره های افغانستان لقب شخصیت تأثیرگذار عرصه دموکراسی و توسعه، داده شد. افرادی که در سال 1396 به این مجموعه جا گرفته، قرار ذیل اند

معیارهای تشخیص میزان تأثیرگذاری شخصیت ها مهمترین مسئله این جشنواره بود، نهاد دموکراسی و توسعه افغانستان با در نظر داشت اهداف و چشم انداز این نهاد، ده شاخصه را جهت مرور فعالیت فعالین عرصه دموکراسی و توسعه در افغانستان تعیین نموده بود. این شاخصه ها، پس از مشوره با کارشناسان این عرصه تعیین شده اند، که قرار ذیل اند

تلاش جهت کاهش تبعیض بین اتباع افغانستا

کوشش جهت همدیگر پذیری بیشتر شهروندان افغانستان

عملکرد موثر جهت اعتلای ارزشهای دموکراتیک در افغانستان

کسب افتخارات ملی و بین المللی برای کشور

تلاش در راستای شفافیت، حسابدهی و مشارکت عامه

حمایت از گروه های آسیب پذیر جامعه

انجام دادخواهیهای پیگیرانه در رابطه به حقوق بشر و حقوق اساسی شهروندان

تلاش جهت ایجاد و ترویج فرهنگ کارهای داوطلبانه

کوشش جهت ارتقای سطح دانش شهروندان جامعه

رشد ظرفیت مراکز علمی، فرهنگی کشور

این جشنوار یک ابتکار نهاد دموکراسی و توسعه افغانستان است که بعد از این در هفته اول حمل هر سال به ده نفر شخصیت تاثیرگذار در عرصه دموکراسی و توسعه که دست آورد داشته اند این لقب اهدا میگردد

یادداشت

قرار است کتاب تحقیقی تحت عنوان دیدگاها: راهکارهای عملی موفقیت در جامعه افغانستان، در ادامه این جشنواره از طریق مصاحبه با این چهره ها تهیه و نشر شود. در این کتاب مدلهای موفق بومی معرفی خواهد شد، دیدگاهها، نظریات و پیشنهادات این چهرهها برای شهروندان بازتاب داده خواهد شد. این کتاب در جشنواره بعدی با معرفی چهره های اثرگذار جدید رونمایی خواهد شد

در ادامه زندگی نامه اشخاص منتخب آمده است

ANNOUNCEMENT

Afghanistan Democracy and Development Organization

First Festival of appreciation of Influential Personalities on Democracy and Development of Afghanistan for the year 1396

Afghanistan Democracy & Development Organization (ADDO) is conducted the festival of appreciation of influential personalities toward democracy and development in Afghanistan. Through this program ten most influential figures entitled as the influential personalities of the year. Following listed people are selected in year 1396:

Number/ Selected Person/ Occupation/ Field of influentially

 • Saad Mohseni, Director of MOBY Group/ Media
 • Horia Mosadeq, Researcher at Amnesty International/ Human Rights
 • Matiullah Wesa, Director of Pen Path Association
 • Mary Akrami, Executive Director, Afghan Womens Skills Development Center (AWSDC)/ Women and Peace
 • Abdul Mujeeb Khalwatgar, Executive Director of Nai / Freedom of Expression
 • Nargis Nehan, Acting Minister of Ministry of Mines and Petroleum/ Good Governance
 • Saber Hosseini, Head of Mobile Libraries / Child Rights
 • Naheed Farid, Member of Parliament/ Politics
 • Khalil Raufi, Director of Afghanistan Youths Social and Educational Organization (AYSEO)/ Civil Society
 • Laila Haidari, Director of Mother Camp/ Social Activist

Recognition of influential personalities are the main part of this festival, the level of performance of the selected personalities are based on 10 indicators considering their efforts toward peace and democracy in Afghanistan. ADDO has defined these indictors with consultation with experts in this field. Those indictors are mentioned below:

 1. Efforts to reduce discrimination between Afghan nation;
  2. Efforts to increase the coherence of most Afghan citizens;
  3. Effective movements for Promoting Democratic Values in Afghanistan;
  4. Earning national and international honors for the country;
  5. Efforts to promote transparency, accountability and public participation;
  6- Supporting vulnerable groups of society;
  7. Conduct follow-up appeals related to human rights and essential rights of citizens;
  8- Attempt to create and promote a culture of voluntarism;
  9. Efforts to raise the level of community knowledge;
  10. Increase the capacity of the cultural and leaning agencies.

This initiative is taken by Afghanistan Democracy and Development Organization (ADDO). This festival will be conducted in first week of each new year for appreciating and entitling 10 influence personalities every year.